Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Lisans Düzeyinde Verilen Flüt Eğitiminin Karşılaştırılması

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, 2010

PDF

 

Bu araştırmanın amacı; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) lisans düzeyinde eğitim vermekte olan flüt eğitimcilerinin görüşlerinin derlenmesi, bu görüşler doğrultusunda Türkiye ve ABD’deki flüt eğitiminin değerlendirilmesi, kullanılan öğretim yöntemleri, teknikleri ve materyallerinin belirlenerek karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın birinci bölümünde flütün tarihsel gelişimi ve flüt ailesi hakkında genel bilgilere, ikinci bölümünde ise Türkiye ve ABD’de flüt eğitiminin tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde “Flüt Pedagojisi Anketi” yoluyla toplanan veriler yorumlanarak, öğretim elemanlarının demografik özellikleri, öğretim kurumunun fiziki şartları, derslerin işlenişi ve flüt teknikleri ve öğretim yöntemleri bakımından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. “Flüt Pedagojisi Anketi”, Türkiye’de 34, ABD’de ise 63 öğretim elemanına uygulanmıştır. Kaynak taraması kapsamında Türkiye ve ABD’de yayımlanan bilimsel makaleler, kitaplar, tezler ve çevrimiçi kaynaklar incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda her iki ülkedeki örneklem grubunda da öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun eğitimleri süresince flüt pedagojisine yönelik ders almadıkları görülmüştür. Flüt tekniklerinin öğretiminde kullanılan metotlar genellikle benzerlik gösterirken, Türkçe kaynakların yetersizliğinin Türkiye’deki öğretim elemanları için önemli bir sorun oluşturduğu sonucu ortaya çıkmıştır. ABD örneklem grubundaki öğretim elemanlarının görev yapmakta olduğu kurumların fiziksel şartlar (müzik kütüphanesi, flüt çeşitleri vb.) bakımından çok daha iyi olduğu ve ABD’deki flüt eğitiminde Naxos, Smart Music ve akort CD’si (Tuning CD) gibi farklı materyal, çevrimiçi kaynaklar ile bilgisayar programlarından da yararlanıldığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçların, flüt eğitimcilerine yol göstereceği ve bu konuda yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
The aim of this study is to compile opinions of flute instructors giving education in undergraduate studies in Turkey and in the United States of America (USA) to assess flute education in line with these opinions, and to determine and compare teaching methods, techniques and materials used. The first chapter of the study includes historical development of flute and general information about flute family, the second chapter includes historical development of flute education in Turkey and in the USA. In the third chapter of study, data which was collected through “Flute Pedagogy Survey” was interpreted, were comparatively assessed in terms of demographic characteristics of instructors, physical conditions of educational institutions, and flute techniques and teaching methods. The “Flute Pedagogy Survey” was applied to 63 instructors in the USA and 34 instructors in Turkey. Academic articles, books, thesis, and online resources published in Turkey and in the USA were reviewed within the scope of literature review. At the end of study, it is seen that majority of the instructors do not take lessons for flute pedagogy during their educations in both sampling group. While methods used in teaching of flute techniques show similarities, it is revealed that the lack of Turkish resources creates a serious problem for instructors in Turkey. It is seen that the institutions which instructors work in US sampling group are better in terms of physical conditions (music library, flute types etc.) and they benefit from different materials such as Naxos, Smart Music and tuning CD, online resources and computer programs in flute teaching. It is believed that the results obtained from research will lead to flute instructors as well as shed light to other studies being done in this regard.
< Önceki Sayfaya Dön